Sosyoloji 1. Sınıf 1. Dönem Referans Kitaplar

İÜ Uzaktan Eğitim Sosyoloji Programı 1. sınıf 1. dönem ders notlarından derlediğim derse göre referans kitaplar ve okuma önerileri listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Psikoloji

 1. Arık, A. (1992). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Çantay, İstanbul
 2. Arık, İ.A. (1991). Öğrenme Psikolojisine Giriş. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi
 3. Bulduk, S. (2008). Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Çantay, İstanbul
 4. Gerrig, R.J. ve Zimbardo, P.G.(2012). Psikoloji ve Yaşam, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara
 5. Hauser, M. (2007). Değiştokuş Edilebilir Zihinler. İçinde J.Brockman (Ed.), Gelecek 50 Yıl, NTV Yayınları, İstanbul.
 6. Heally, J. M. (1999). Çocuğunuzun Gelişen Aklı. Boyner Yayınları
 7. Jablonka, E. ve Lamb. M. (2011). Evrimin Dört Boyutu. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
 8. Matlin, M. (2005). Cognition. John Wiley&Sons Inc.
 9. Miller, P. (2009). Gelişim Psikolojisi Kuramları. İmge Yayınları
 10. Morgan, C.T. (2011). Psikolojiye Giriş, Eğitim Yayınları
 11. Morris, C.G.(2002), Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.
 12. Onur, B. (1995). Gelişim Psikolojisi: Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm. İmge Yayınları
 13. Pinel, J.P.J. (2006). Biopsyhology. Pearson Education Inc.
 14. Ramachandran, V.S. (2011). Beyindeki Hayaletler. Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
 15. Santrock, P. (2011). Yaşam Boyu Gelişim. Nobel Yayınları
 16. Schultz, D.P. ve Schultz, E.M. (2002). Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs Yayınları, İstanbul.
 17. Solso, R. L., Maclin, K.M. ve Maclin, O.H. (2007). Bilişsel Psikoloji, Kitabevi, İstanbul.
 18. Solso, R.L. ve Johnson, H.H. (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş(Ayçiçeği, A. Çev.Edt.). Kitabevi, İstanbul
 19. Vertosick, Jr. (2005). Beyne Birkez Hava Değmeye Görsün. Tübitak Yayınları

Felsefe

 1. Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu, Teoman Duralı
 2. Aristoteles, David Ross
 3. Antik Yunan Felsefesi Terimleri Sözlüğü, Francis E. Peters
 4. Kant ve Saf Aklın Eleştirisi, Manfred Baum (Çev. Nafer Ermiş)
 5. Şafak Ural, Pozitivist Felsefe, İstanbul, Say Yayınları, 2006
 6. W.T. Jones, Klasik Düşünce, Batı Felsefesi Tarihi, Birinci Cilt, Çev. Hakkı Hünler, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2006
 7. Eduard Zeller, Grek Felsefesi Tarihi, Çev.: Ahmet Aydoğan, İstanbul, İz Yayıncılık, 2001
 8. Platon, Devlet, Çev.: S. Eyüboğlu, M. Ali Cimcoz, İstanbul, Remzi Yayınevi
 9. Metafizik, Aristoteles (Çev. Ahmet Arslan)
 10. Cevizci, Ahmet On Yedinci Yüzyıl Felsefesi Tarihi, Bursa, Asa Kitabevi, 2007
 11. Descartes, Felsefenin İlkeleri, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1967
 12. Arda Denkel, Bilginin Temelleri, İstanbul, Doruk Yayınevi, 2003
 13. John Locke, İnsan Anlığı Üzerine Bir Deneme, Çev.: Vehbi Hacıkadiroğlu, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 1996
 14. Skolastikler
 15. Magee, Bryan, Büyük Filozoflar, Çev. Ahmet Cevizci, İstanbul, Paradigma Yayınları, 2000.
 16. Descartes, Metafizik Düşünceler, Çev. Mehmet Karasan, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1998
 17. Magee, Büyük Filozoflar, Platon’dan Wittgenstein’a Batı Felsefesi
 18. OGDEN C.K-RİCHARDS LA., The Meaning of Meaning, London 1936
 19. ALSTON W.P., Philosophy of Language, Prentice-Hall, Inc, 1964
 20. CORNFORD F.M., Platos Theory of Knowledge, Roudledge andKegan Paul, 1979
 21. QUİNE W.V.D., From a Logical Point of View, Harvard University Press, 1961
 22. Grayling, Wittgenstein
 23. Wittgenstein, TLP
 24. Wittgenstein, Notebooks 1914 – 1916
 25. Cengiz Çakmak, ‘Tractatus’un Temel Özellikleri’, Felsefe Logos(künye eksik!!)

Sosyoloji

 1. Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yay., 1998
 2. C. Wright Mills, ToplumbilimselDüşün, çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Der Yay., 2000
 3. Baykan Sezer’in Sosyolojinin Ana Başlıkları (İstanbul: Kitabevi Yay., 2011 [1. Baskı: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1985])
 4. Anthony Giddens’e ait Sosyoloji: Eleştirel Bir Yaklaşım (çev. Ruhi Esengün ve İsmail Öğretir, Erzurum: İhtar Yay., 1993)
 5. Sosyoloji Nedir? (çev. Nilgün Çelebi, 2. Baskı, Ankara: Attila Kitapevi, 1994)
 6. Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, çev. Şirin Tekeli, İstan-bul: Metis yay., 1996
 7. Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu: YirmibirinciYüzyılın Sosyal Bilimi,çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay., 2000
 8. Atila Doğan, Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm, İstanbul: Küre Yay., 2012
 9. Steven Shapin, Bilimsel Devrim, çev. Ayşegül Yurdaçalış, İstanbul: İzdüşüm Yay., 2000
 10. Peter Whitfield, Batı Biliminde Dönüm Noktaları, çev. Serdar Uslu, İstanbul: Küre Yay., 2008
 11. Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Düşüncesi, İstanbul: İletişim Yay. 2009; Norman Hampson, Aydın-lanma Çağı, çev. Jale Parla, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yay., 1991
 12. Kenneth Bock, “İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuramları”, çev. Aydın Uğur
 13. Tom Bottomore ve Robert Nisbet (eds.), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, çev. Mete Tunçay, Aydın Uğur vd., 1. bs., Ankara: Verso Yay. 1990
 14. Reinhart Koselleck, İlerleme, çev. Mustafa Özdemir, Ankara: Dost Kitabevi, 2007
 15. Robert Nisbet, “Muhafazakarlık”, çev. Erol Mutlu
 16. T. B. Bottomore, Toplumbilim: Sorunlarına ve Yazınına İlişkin Bir Kılavuz, çev. Ünsal Oskay, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2. Baskı, 1984
 17. Edward A. Tiryakian, “Emile Durkheim”, çev. Ceylan Tokluoğlu
 18. Alan Swingewood, Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, çev. Osman Akınhay, Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 1998
 19. Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, çev. Korkmaz Alemdar, 8. Baskı, İstanbul: Kırmızı Yay., 2010
 20. Hans Freyer, Sosyoloji Kuramları Tarihi, çev. Tahir Çağatay, M. Rami Ayas (haz.), Ankara: Doğu-Batı Yay., 2012
 21. August Comte’un Pozitivizm İlmihali (çev. Peyami Erman, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yay., 1952)
 22. Emile Durkheim’in Sosyolojik Yöntemin Kuralları(çev. Cemal Bali Akal, Ankara: Dost Kitabevi Yay., 2012)
 23. İntihar: Toplumbilimsel İnceleme(çev. Özer Ozankaya, Ankara: (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu) TTK Basımevi, 1986)
 24. Dinsel Yaşamın İlk Biçimleri (çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yay., 2010)
 25. Toplumsal İşbölümü (çev. Özer Ozankaya, İstanbul: Cem Yay., 2006)
 26. Karl Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı(çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yay., 1993)
 27. Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i(çev. Sevim Belli, Ankara: Sol Yay., 1990)
 28. Hegel’in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi(çev. Kenan Somer, Ankara: Sol Yay., 1997)
 29. Komünist Partisi Manifestosu(İstanbul: Dönüşüm Yay., 1994)
 30. Alman İdeolojisi (Feuerbach)(çev. Ahmet Kardam ve Sevim Belli, Ankara: Sol Yay., 1992)
 31. Max Weber’in Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu(çev. Milay Köktürk, Ankara: BilgeSu Yay., 2011)
 32. Sosyal Bilimlerin Metodolojisi (çev. Vefa Saygın Öğütle, İstanbul: Küre Yay., 2012)
 33. Sosyoloji Yazıları (H. H. Gerth ve C. Wright Mills [İngilizce baskısını haz.], çev. Taha Parla, 2. Baskı, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yay., 1987)
 34. M. Şükrü Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, Cilt I: 1889-1902, İstanbul: İletişim Yay., 1985
 35. Cemil Aydın, “Türk Bilim Tarihi Yazımı’nda ‘Zihniyet’, ‘Din’ ve ‘Bilim’ İlişkisi: Osmanlı Örneği”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004
 36. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, çev. M. Türköne vd., İstanbul: İletişim Yayınları, 1996
 37. Fatma Müge Göçek, Burjuvazinin Yükselişi İmparatorluğun Çöküşü: Osmanlı Batılılaşması ve Toplumsal Değişme, çev. İ. Yıldız, Ankara: Ayraç Yayınları, 1999
 38. Tom B. Bottomore, Toplumbilim: Sorunlarına ve Yazınına İlişkin Bir Klavuz, çev. Ünsal Oskay, 2. bs., İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş., 1984
 39. Attila Doğan, Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006
 40. Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, Füsun Üstel ve Sabir Yücesoy (yay. haz.), 5. bs., İstanbul: İletişim Yay., 2006
 41. Lütfi Erişçi, “Türkiye’de Sosyolojinin Tarihçesi ve Bibliyografyası
 42. 75. Yılında Türkiye’de Sosyoloji, İsmail Coşkun (yay. haz.), İstanbul: Bağlam Yay., 1991
 43. Niyazi Berkes, Unutulan Yıllar, 3. bs., İstanbul: İletişim Yayınları, 2005
 44. Mete Çetik (haz.), Üniversitede Cadı Kazanı: 1948 DTCF Tasfiyesi ve Pertev Naili Boratav’ın Müdafası, İstanbul: Tarih Vakfı Yay., 1998
 45. Mübeccel Belik Kıray, Ereğli; Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Ankara: DPT Yayınları, 1964
 46. Mübeccel Belik Kıray, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım: Mübeccel Belik Kıray’la Söyleşi, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001
 47. 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998; Murat Güvenç
 48. Murat Güvenç, “İstanbul’da İkinci Sanayi Devrimi: Yeni Bir Kentsel Araştırma Programına Doğru”
 49. Asu Aksoy (der.), Silahtarağa Elektrik Santralı: 1910-2004, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007
 50. Baykan Sezer’e ait Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları (İstanbul: Kızılelma Yay., 2006)
 51. Emre Kongar’ın derlemiş olduğu iki ciltlik Türk Toplumbilimcileri (İstanbul: Remzi Kitabe-vi, 1988)
 52. Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi(İstanbul: Ülken Yay., 1979)
 53. Şerif Mardin’in Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908)(İstanbul: İletişim Yay., 2003)
 54. Baykan Sezer, “Türk Sosyologları ve Eserleri-I”, Sosyoloji Dergisi, 1989
 55. Cenk Reyhan, “Prens Sabahaddin”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce
 56. Cumhuriyet’eDevreden Düşünce Mirası: Tanzi-mat ve Meşrutiyet’in Birikimi, İstanbul: İletişim Yay., 2. Baskı, 2001
 57. Mehmet Erişirgil, Ziya Gökalp: Bir Fikir Adamının Romanı, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2. Baskı, 1984)
 58. Aynur İlyasoğlu, “Türkiye’de Sosyolojinin Gelişmesi ve Sosyoloji Araştırmaları”, Cumhuriyet’ten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi,
 59. İstanbul: İletişim Yay.
 60. Nezahat Nurettin Ege’nin Prens Sabahattin: Hayatı, Eserleri ve İlmi Müdafaaları (İstanbul: Güneş Neşriyatı, 1977)
 61. Mehmet Ö. Alkan tarafından Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne (Bütün Eserleri), (İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2007)
 62. Cenk Reyhan, Osmanlı’da İki Tarz-ı İdare: Merkeziyetçilik – Adem-i Merkeziyetçilik, Ankara: İmge Kitabevi Yay., 2007
 63. Cenk Reyhan, Osmanlı’da Liberalizmin Kökenleri: Prens Sabahattin (1877-1948), Ankara: İmge Kitabevi Yay., 2008
 64. Mehmet Karakaş, Türk Ulusçuluğunun İnşası, Ankara: Vadi Yay., 2000
 65. Uriel Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökleri, çev. Adem Yalçın, İstanbul: Pınar Yay., 2001
 66. Andrew Davison, Türkiye’de Sekülarizm ve Modernlik, çev. Tuncay Birkan, İstanbul: İletişim Yay., 2002
 67. Hilmi Ziya Ülken, Ziya Gökalp, İstanbul: İş Bankası Kültür Yay., 2007
 68. İs-mail Coşkun ve Korkut Tuna (eds.), Ziya Gökalp, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2011
 69. Rudolf Richter, Sosyolojik Paradigmalar, çev. Necmettin Doğan, İstanbul: Küre Yay., 2012
 70. Mark Abrahamson, İşlevselcilik, çev. Nilgün Çelebi, Konya, 1990
 71. Anthony D. Smith, Toplumsal Değişme Anlayışı: İşlevselciToplumsal Değişme Kuramının Bir Eleştirisi, çev. Ülgen Oskay, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., 1988
 72. Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, Ümit Tatlıcan ve Gülhan Demiriz (yay. haz.), Bursa: Sentez Yay., 2007
 73. Alev Erkilet, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, An-kara: Hece Yay., 2007
 74. Ruth A. Wallace ve Alison Wlof, Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Geliştirilmesi, çev. Leyla Elburuz ve M. Rami Ayas, İzmir: Punto Yay., 2004
 75. Margaret M. Poloma, Çağdaş Sosyoloji Kuramları, çev. Hayriye Erbaş, Ankara: Gündoğan Yay., 1993
 76. Derek Layder’in Sosyal Teoriye Giriş (çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Küre Yay., 2006)
 77. Stephen S. Turner’in derlediği Sos-yoloji ve Sosyal Teori: Klasikler ve Ötesi (İstanbul: Küre Yay., 2008)
 78. Georg Sim-mel’in düşünceleri için; kendisine ait Modern Kültürde Çatışma (çev. Elçin Gen, Nazile Kalaycı ve Tanıl Bora,
 79. İstanbul: İletişim Yay., 2003), Tarih Felsefesinin Problemleri(çev. Gürsel Aytaç, Ankara: Doğu-Batı Yay., 2008)
 80. ve Bireysellik ve Kültür (çev. Tuncay Birkan, İstanbul: Metis Yay., 2009)
 81. Werner Jung’un –Simmel üzerine kaleme aldığı- Georg Simmel: Yaşama, Sosyolojisi, Felsefesi (çev. Doğan Özlem, İstanbul:
 82. Anahtar Kitaplar, 2001)
 83. Ocak ve Zanaat (Pierre Bourdieu Derlemesi) (Alim Arlı ve ark. (eds.), İstanbul: İletişim Yay., 2007)
 84. Necmettin Doğan’ın yakınlarda çıkmış olan Alman Sosyoloji Geleneği (İstanbul: Kitabevi Yay., 2012)
 85. Alain Coulon’un Etnometodoloji (çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Küre Yay., 2010)
 86. Anthony Giddens’ın Sos-yal Teorinin Temel Problemleri başlıklı çalışmasında bulunabilir (çev. Ümit Tatlıcan, İstanbul: Paradigma Yay., 2005)
 87. Stuart Sim’in derlemiş olduğu Postmodern Düşün-cenin Eleştirel Sözlüğü (çev. Mukadder Erkan ve Ali Utku, Ankara: Ebabil, 2006)
 88. Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 1999
 89. Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir?, çev. Nilgün Çelebi, 2. Baskı, Ankara: Attila Kitapevi, 1994
 90. Anthony Giddens, Sosyoloji,Hüseyin Özel ve Cemal Güzel (yay. haz.), Ankara: Ayraç Yayınevi, 2000
 91. E. Mine Tan, Toplumbilime Giriş: Temel Kavramlar, Ankara: AÜ Eğitim Fakültesi Yay., 1981
 92. Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, 6. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 1993
 93. Zeki Aslantürk ve Tayfun Amman, Sosyoloji: Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay., 1999
 94. John J. Macionis, Sosyoloji, Vildan Akan (çev. ed.), Ankara: Nobel Akademik Yay., 2012
 95. D. Krech, R. S. Crutcfield ve E. L. Ballachey, Cemiyet İçinde Fert, 2 cilt, çev. Mümtaz Turhan, İstanbul: MEB Yay., 1970-1971
 96. D. Krech, R. S. Crutcfield ve E. L. Ballachey, Sosyal Psikoloji, çev. Erol Güngör, İstanbul: Ötüken Neşri-yat, 2007
 97. G. C. Homans, İnsan Grubu, çev. O. Onaran, B. Oran ve Ü. Oskay, Ankara: TODAİE Yay., 1971
 98. Veysel Bozkurt, Değişen Dünyada Sosyoloji:Temeller, Kavramlar, Kurumlar, 7. Baskı, Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2011
 99. Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yay., 1998
 100. Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, çev. Osman Akınhay ve Derya Kömürcü, Ankara: Bilim ve Sanat Yay., 1999
 101. Joseph Fichter, Sosyoloji Nedir?, çev. Nilgün Çelebi, 2. Baskı, Ankara: Attila Kitapevi, 1994
 102. E. Mine Tan, Toplumbilime Giriş: Temel Kavramlar, Ankara: AÜ Eğitim Fakültesi Yay., 1981
 103. Tom Bottomore, Toplumbilim: Sorunlarına ve Yazınına İlişkin Bir Kılavuz, çev. Ünsal Oskay, 2. Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayın Dağ., 1984
 104. Max Weber, “Sınıf, Statü, Parti”
 105. Max Weber, Sosyoloji Yazıları,
 106. H. H. Gerth ve C. W. Mills (yay. haz.), çev. Taha Parla, 2. Baskı, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yay., 1987
 107. Altan Eserpek, Sosyoloji, Ankara: AÜ DTCF Yay., 1981

 

İÜ Uzaktan Eğitim Sosyoloji Programı 1. sınıf 1. dönem ders notlarından derlediğim derse göre referans kitaplar ve okuma önerileri listesini aşağıda bulabilirsiniz. Psikoloji Arık, A. (1992). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Çantay, İstanbul Arık, İ.A. (1991). Öğrenme Psikolojisine Giriş. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Basımevi Bulduk, S. (2008). Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri. Çantay, İstanbul Gerrig, R.J. ve Zimbardo, P.G.(2012).…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir